Religia

 MARYJA

SPOTKANIA KOŁA LITURGICZNEGO –

„Z MARYJĄ W ROKU KOŚCIELNYM"

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W KAŻDY CZWARTEK PO 8 LEKCJI
OD GODZINY 15.45 DO 16.30
(W KOŚCIELE)

PROWADZĄCY: SM. ALDONA

PLAN PRACY KOŁA LITURGICZNEGO

KOSCIOL resize

Cele:

 • Podstawowym celem spotkań w ramach kółka liturgicznego jest pogłębienie wiadomości na temat Eucharystii i tekstów Pisma św. wykorzystywanych w Liturgii Słowa
 • W trakcie spotkań dzieci będą zapoznawały się z częściami Mszy św., przygotowywały się do aktywnego udziału we Mszy św. poprzez ćwiczenie Ewangelii w piosence i nie tylko...
 • Zachęcenie do czytania i wybierania dziecięcych czasopism religijnych
 • Nauka uważnego czytania tekstów Słowa Bożego przez stosowanie różnych metod
 • Aktywny udział w liturgii Kościoła

Metody:

 • Czytanie metodą pięciu kroków
 • Krzyżówki, rebusy, kalambury, czyli to co dzieci lubią najbardziej
 • Śpiew piosenek tematycznych
 • Przygotowywanie własnych tekstów liturgicznych
 • Metody aktywizujące i zabawy integracyjne
 • Prezentacje multimedialne, filmy...

Tematyka spotkań:

Podstawą pracy w czasie zajęć Kółka Liturgicznego jest Lekcjonarz, z którego korzystamy w czasie Mszy św. w poszczególnych okresach Roku Kościelnego, Śpiewanie piosenek religijnych, modlitewniki itp.

PLAN PRACY

Lp.

Tematyka

Treści nauczania

Sposób realizacji

1.Modlitwa różańcowa

Maryja Matka Jezusa wzorem rozmodlenia - modlitwa różańcowa

Uczenie postawy modlitwy.
Przygotowanie rozważań różańcowych.
Rozważanie poszczególnych tajemnic Różańca.

2.


Adoracja Eucharystyczna

Z Maryją adoruję Jezusa Eucharystycznego

Przebywanie w obecności Boga przed Najświętszym Sakramentem.
Przygotowanie tekstów do prowadzenia adoracji.
Prowadzenie adoracji.

3.


Adwent -RORATY

Z Maryją oczekuję na przyjście Zbawiciela

Udział w Roratach,

Przygotowanie antyfon.

4.

Z Maryją przeżywamy Boże Narodzenie

Z Maryją witamy Nowonarodzonego

Przygotowanie kolęd,

Udział w Adoracji przy Bożym Żłóbku.

5.

Kroczymy Drogą Krzyżową z

Panem Jezusem

Z Maryją współcierpimy na Drodze Krzyżowej

Przygotowanie rozważań Drogi Krzyżowej.
Uczestnictwo w Drodze Krzyżowej.

Udział w Rekolekcjach Wielkopostnych.

6.

Maj – Miesiącem Maryi

Nabożeństwo Majowe – oddanie czci Maryi

Udział w Nabożeństwach Majowych i Nabożeństwie Fatimskim.

7.

Biblia Księgą Życia

Z Maryją rozważamy Słowo Boże

Przygotowanie fragmentów Pisma św. na kolejne spotkania.
Analizowanie i rozważanie wybranych fragmentów Pisma Świętego.
Udział w "Quizie Biblijnym".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

XVII WOJEWÓDZKI KONKURS BIBLIJNY
dla gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
(Dz 2, 4)

HONOROWY PATRONAT
JE Ks. Arcybiskup dr Wiktor Skworc

ADRESACI
Uczniowie klas II – III gimnazjum województwa śląskiego

ORGANIZATOR
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach

WSPÓŁODPOWIEDZIALNI ZA ORGANIZACJĘ W REJONACH
Wydziały katechetyczne diecezji: częstochowskiej, gliwickiej, sosnowieckiej, diecezjalni wizytatorzy katechizacji, diecezjalni doradcy metodyczni religii; lokalne wydziały edukacji.

CELE KONKURSU

 • Poznanie treści Dziejów Apostolskich,
 • Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu chrześcijanina,
 • Pogłębienie wiedzy i wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże,
 • Zachęcenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły.
 • Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.

ETAP SZKOLNY
Katecheci organizują i przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w dniu 14 grudnia 2017 r. w oparciu o materiały dostępne w Wydziale Katechetycznym. /dostarczone przez Wydział Katechetyczny/ Do następnego etapu przechodzi tylko trzech najlepszych uczestników. Zostają oni zgłoszeni pisemnie (protokół) do koordynatora rejonowego do dnia 22 grudnia 2016 r.

ETAP REJONOWY
Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w dniu 15 marca 2018 r. według zasad podanych przez Wydział Katechetyczny właściwej diecezji, w oparciu o materiały dostarczone przez organizatora Konkursu. Komisja rejonowa do 22 marca 2018 r. przesyła do Wydziału Katechetycznego protokół oraz testy uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Do etapu wojewódzkiego przechodzi 12 najlepszych uczniów z diecezji wyłonionych przez Diecezjalną Komisję Kwalifikacyjną na podstawie liczby punktów zdobytych przez uczniów. Diecezjalna Komisja Kwalifikacyjna przesyła protokół do Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach do 29 marca 2017 r. Obowiązek zawiadomienia osób zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego spoczywa na Wydziałach Katechetycznych poszczególnych diecezji.

FINAŁ WOJEWÓDZKI
Odbędzie się w Katowicach w dniu 26 kwietnia 2017 r. Finał zostanie przeprowadzony w formie pisemnej i ustnej. Po części pisemnej zostanie wyłonionych 5 laureatów z największą ilością punktów. Każdy z laureatów rozpoczyna część ustną z ilością punktów odpowiadającą miejscu zajmowanemu po części pisemnej:

I miejsce – 5 pkt
II miejsce – 4 pkt
III miejsce – 3 pkt
IV miejsce – 2 pkt
V miejsce – 1 pkt


Część ustna obejmuje 5 pytań. W przypadku tej samej ilości punktów następuje dogrywka.

KOMISJE
Etap szkolny – duszpasterze, nauczyciele religii, inni nauczyciele.
Etap rejonowy – księża dziekani, nauczyciele religii, duszpasterze , diecezjalni doradcy metodyczni religii.
Finał wojewódzki – osoby powołane przez organizatora konkursu, jakim jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach,

TERMINY
Etap szkolny – 14 grudnia 2017 r.
Etap rejonowy - 15 marca 2018 r.
Finał wojewódzki - 26 kwietnia 2018 r.
LEKTURA

Etap szkolny:

 • Treść księgi Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Wstęp do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).

Etap rejonowy (dekanalny):

 • Treść księgi Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Wstęp do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Przypisy do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).

Finał wojewódzki:

 • Treść księgi Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Wstęp do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Przypisy do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Przewodnik po Biblii – Vocatio Warszawa 2010 – rozdział Dzieje Apostolskie oraz Historyczne i polityczne tło Nowego Testamentu s. 549 – 573.
wykonanie strony internetowej: Everest Studio