Model absolwenta

Model absolwenta

Absolwent naszej szkoły powinien:

 1. Umieć samodzielnie uczyć się i korzystać z dostępnych źródeł informacji
 2. Posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia
 3. Odpowiadać za swoje postępowania i swoje decyzje
 4. Przejawiać tolerancję wobec innych ludzi
 5. Odznaczać się wrażliwością na piękno otaczającego świata

Kryteria ocen z zachowania:

OCENA WZOROWA:

Stosunek do obowiązków szkolnych:

* zawsze jest przygotowany do lekcji,
* chętnie wykonuje polecenia nauczyciela,
* bierze udział-jeżeli ma możliwości i predyspozycje w konkursach (olimpiadach, zawodach),
* pilnie uważa na lekcjach,
* nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych,
* nie ma żadnych spóźnień,
* może mieć dwie uwagi w dzienniku.

Kultura osobista

* nigdy nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe,
* jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych,
* jest uczynny, chętnie pomaga innych,
* wzorowo zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą,
* zawsze nosi obuwie zmienne,
* dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą,
* szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
* przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności,
* dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

Aktywność społeczna:

* zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, inne zobowiązania),
* dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
* jest zaangażowany w życie klasy,
* sam dostrzega i właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,
* wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego,
* postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.

OCENA BARDZO DOBRA:

Stosunek do obowiązków szkolnych:

* jest przygotowany do lekcji,
* wykonuje polecenia nauczyciela,
* uważa na lekcjach,
* nie ma godzin nieusprawiedliwionych (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się 2 h w semestrze),
* nie ma żadnych spóźnień,
* może mieć dwie uwagi w dzienniku,
* angażuje się, jeżeli ma możliwości i predyspozycje do udziału w konkursach (olimpiadach, zawodach szkolnych i pozaszkolnych).

Kultura osobista

* nigdy nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe,
* jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych,
* jest uczynny, chętnie pomaga innych,
* zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń,
* nosi obuwie zmienne,
* dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą,
* szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
* przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji.

Aktywność społeczna:

* bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, inne zobowiązania),
* angażuje się w życie klasy,
* dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
* potrafi właściwie reagować na własne błędy i potknięcia,
* postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.

OCENA DOBRA:

Stosunek do obowiązków szkolnych:

* stara się być przygotowany do lekcji,
* wykonuje polecenia nauczyciela,
* uważa na lekcjach,
* nie ma godzin nieusprawiedliwionych (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się 2 h w semestrze),
* może dwukrotnie w semestrze spóźnić się na lekcje, a pozostałe spóźnienia rzutują na ocenę cząstkową.

Kultura osobista

* nie używa wulgarnych słów,
* stara się być kulturalny we wszystkich kontaktach interpersonalnych,
* stara się pomagać innym,
* zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń,
* nosi obuwie zmienne,
* stara się dbać o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą,
* stara się szanować mienie własne, innych osób i społeczne,
* stara się przeciwstawiać przejawom przemocy i agresji.

Aktywność społeczna:

* stara się wywiązywać z powierzonych mu obowiązki (np. dyżury, inne zobowiązania),
* stara się angażować w życie klasy,
* dba o honor i tradycje szkoły.

OCENA POPRAWNA

Stosunek do obowiązków szkolnych:

* zdaża mu się nie przygotowywać do lekcji (brak pracy domowej, podręcznika),
* pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela,
* sporadycznie zdaża mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela,
* sporadycznie jest zainteresowany życiem szkoły,
* sporadycznie zdaża mu się spóźniać się na lekcje (spóźnienia są przeliczane na oceny cząstkowe),
* ma godziny nieusprawiedliwione (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się 2 h w semestrze).

Kultura osobista

* stosuje zwroty grzecznościowe,
* sporadycznie zdarza mu się być nieuprzejmym wobec dorosłych,
* sporadycznie zdarza mu się zwracać do kolegów w sposób niekulturalny,
* czasami nie zmienia obuwia,
* sporadycznie nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,
* dostrzega i reaguje na przejawy przemocy i agresji.

Aktywność społeczna:

* sporadycznie podejmuje działania społeczne,
* mienie klasy i szkoły nie jest mu obojętne,
* sporadycznie angażuje się w życie klasy,
* sporadycznie wykonuje powierzone mu obowiązki (dyżury, inne zobowiązania).

OCENA NIEODPOWIEDNIA

Stosunek do obowiązków szkolnych:

* często jest nieprzygotowany do lekcji (brak pracy domowej, podręcznika, zeszytu),
* nie reaguje na uwagi nauczyciela,
* często nie wykonuje poleceń nauczyciela,
* nie jest zainteresowany organizają życia szkoły,czasami zdarza mu się zakłócić przebieg uroczysto?ci szkolnej,
* zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji (rozmowa, ?miech gesty itp.),
* spóźnia się na lekcje (spóźnienia rzutują ocenami cząstkowymi),
* ma do 5 h nieusprawiedliwionych, a w przypadku przedmitów odbywających się raz w tygodniu, do dwóch.

Kultura osobista

* zdarza mu się być nieuprzejmym wobec dorosłych,
* zdarza mu się zwracać do kolegów w sposób niekulturalny,
* zdarzają się uwagi dotyczące jego nieodpowiednich zachowań na lekcji, podczas przerw i podczas zajęć organizowanych przez szkołę,
* często nie zmienia obuwia,
* nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,
* nie szanuje mienia własnego, kolegów i społecznego,
* nie reaguje na przejawy przemocy i agresji, a sam jej używa,
* ma nałogi
* ma negatywny wpływ na innych.

Aktywność społeczna:

* nie podejmuje żadnych działań społecznych,
* mienie klasy i szkoły jest mu obojętne,
* w życiu klasy pełni rolę destrukcyjną (zdarza mu sięzwracać na siebie uwagę i być obiektem zainteresowania wskutek rozśmieszania, upominania innych, itp.),
* zaniedbuje obowiązki (dyżury, inne zobowiązania).

OCENA NAGANNA:

Stosunek do obowiązków szkolnych:

* na lekcjach jest bierny,
* prowokuje innych przez dyskusje, dogadywanie, zaczepianie, rzucanie drobnymi przedmiotami, pokazywanie niestosownych gestów itp.
* jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany,
* nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego wiedzy i zachowania,
* uczestnictwo w imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania ich przebiegu (gwizdy, komentarze, wyśmiewanie, postawa niezgodna z wymogami sytuacji, spożywanie alkoholu i narkotyków),
* nagminnie spóźnia się na lekcje,
* bez pozwolenia wychodzi ze szkoły w czasie przerw lub w czasie lekcji,
* komentuje wypowiedzi nauczyciela lub kolegów.

Kultura osobista

* demonstracyjnie nie dba o kulturę języka,
* jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich,
* jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie godności innych, pobicie, kopanie, uszkodzenie ciała itp.),
* często nie zmienia obuwia, w szkole chodzi w kurtce lub nakryciu głowy,
* celowo niszczy mienie kolegów i społeczne (wybijanie szyb, tłuczenie umywalek i sedesów, wyrywanie kranów i kontaktów, łamanie krzeseł, ławek, obudów kaloryferów, dziurawienie ścian, niszczenie zieleni, malowanie graffiti, niszczenie zamków, wyposażenia szatni, niszczenie pomocy naukowych itp.),
* wygląda nieestetycznie, jest brudny, odzież ma bardzo wyszukaną, wyzywającą,
* stosuje używki w szole i poza nią,
* wyłudza pieniądze od innych,
* wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania)
* przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje (noże, strzykawki, narkotyki, rozpuszczalniki itp.).

Aktywność społeczna:

* odmawia wykonywania obowiązków,
* jest członkiem grup o charakterze przestępczym,
* destrukcyjnie wpływa na społeczność szkolną.

Cele

Główny cel wychowania:

Uczyć się, aby żyć we wspólnej Europie w przyjaźni i w zgodzie z otaczającym nas środowiskiem

Zadania szkoły

 • Przyjaźń ze środowiskiem naturalnym miejsca zamieszkania
 • Kultura - uniwersalny środek porozumienia
 • "Jestem Polakiem, wiec jestem Europejczykiem"

Misja gimnazjum

Jesteśmy szkołą, w której uczeń:

 • Zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym go świecie
 • Zrozumieć zasady demokracji; nauczy się poszukiwać rozwiązań kompromisowych i podporządkowywać się woli większości
 • Rozbudzi swoją wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata
 • Nauczy się rozróżniać dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązującym w jego otoczeniu
 • Rozwinie własne zainteresowania, które pomogą mu dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia
wykonanie strony internetowej: Everest Studio